Rapport

En omstart av den inre marknaden

11 förslag för det svenska EU-ordförandeskapet


En undersökning av Implement Consulting Group på uppdrag av Amazon

Authors

I en tid präglad av ökande geopolitiska spänningar, omvärdering av globala värdekedjor och en global ekonomi på väg mot recession är den inre marknaden avgörande för att säkra tillväxten och motståndskraften i EU:s ekonomi.

Studiens viktigaste resultat

Syftet med rapporten är att inspirera den svenska regeringen att driva på för en ambitiös omstart av den inre marknaden under sitt EU-ordförandeskap.

Rapporten bygger på en undersökning av svenska små och medelstora företag, intervjuer och en detaljerad litteraturstudie, och identifierar elva specifika och effektiva politiska initiativ som kan bidra till att stärka den inre marknadens funktion.

 1. Anta en ambitiös strategi för den inre marknaden
 2. Stärk Solvit genom att inrätta en ombudsman för den inre marknaden i varje EU-medlemsstat och ålägg Solvit att agera mer proaktivt i strukturella ärenden och öka medvetenheten
 3. Genomför ett dataflödestest av alla befintliga och nya EU-förordningar
 4. Uppgradera den europeiska planeringsterminen så att den omfattar rekommendationer om hur genomförandet av EU-lagstiftningen kan harmoniseras och hur bristerna i regelefterlevnaden ska minskas
 5. Förstärk verktygslådan för bättre lagstiftning genom att även integrera genomförandet vid utformningen av ny lagstiftning samt se till att alltid utföra konsekvensanalyser
 6. Kartlägg och undanröj rättsliga hinder för handel med klimatvaror och klimattjänster på den inre marknaden
 7. Utforma EU:s digitala produktpass på ett sätt som underlättar företagens cirkulära arbete
 8. Skapa en enda kontaktpunkt för medlemsstaternas system för utökat producentansvar (EPR)
 9. Skapa ett enda moms-id och utvidga konceptet med en enda kontaktpunkt för moms
 10. Erkänn digital märkning som helt likvärdig med fysisk märkning
 11. Skapa förutsättningar för utvecklingen av enkla, snabba, tillförlitliga och billiga gränsöverskridande betalningar

Tillsammans utgör de elva rekommendationerna en färdplan för en starkare och mer enad inre marknad. De detaljerade politiska åtgärderna och genomförandet av dem överlåts till de ansvariga EU-institutionerna.

Studiens bakgrund

Rapporten genomfördes av Implement Consulting Group, på uppdrag av Amazon. Den ger en oberoende bedömning av hur ytterligare integration av den inre marknaden kan stödja EU:s tillväxt och motståndskraft. Arbetet utfördes med stöd av en rådgivande grupp bestående av representanter från Svenskt Näringsliv, Företagarna och Amazon.

Som en del av studien genomfördes en enkät bland Företagarnas medlemmar. Enkäten bidrar med perspektiv från svenska små och medelstora företag som är verksamma på den inre marknaden.

 

Rapport

Läs hela rapporten

Hämta Implement Consulting Groups studie, beställd av Amazon, med 11 rekommendationer för det svenska ordförandeskapet för en omstart av den inre marknaden.

Ladda ner hela rapporten