Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Best practice er ikke længere godt nok


Sundhedsvæsenet i sin nuværende form er udfordret af stigende behov. Stadig flere borgere og patienter med én eller flere kroniske sygdomme har brug for pleje og behandling, hvilket indirekte skal finansieres af en arbejdsstyrke, der i bedste fald vil bibeholde samme størrelse som i dag og i værste fald mindskes væsentligt.


Det er uomgængeligt, at vi fremadrettet skal drive sundhedsvæsenet på en anden måde. At fortsætte som hidtil er hverken bæredygtigt eller en farbar vej, da det indebærer en reel risiko for sammenbrud af hele sundhedsvæsenet.


Vi skal finde nye måder at løse opgaverne i sundhedsvæsenet på, og ambitionsniveauet skal være højt. Vi har behov for radikale forandringer, der bl.a. kan reducere arbejdskraftsintensiteten i den samlede sundhedsopgave.


Mere af det samme er hverken tilstrækkeligt eller bæredygtigt.

Vi kan hjælpe jer indenfor flere niveauer

Veje til værdi – fastlæg jeres vision, og formulér jeres strategi


Vi ser muligheder for at reducere presset på sundhedsvæsenet, både på kort og på længere sigt. Mulighederne kunne fx være nye måder at fordele og løse opgaverne på, nye teknologiske muligheder og nye måder at levere nære sundhedsindsatser på. Muligheder, der kan skabe et mere moderne og effektivt sundhedsvæsen til gavn for alle patienter og borgere. 


Vi skal etablere et grundlag for at fastlægge vision og formulere de nødvendige strategier, hvis vi skal komme i mål med at realisere mulighederne for at reducere presset på sundhedsvæsenet. Hos Implement er vi særligt opmærksomme på kompleksiteten og forstår den som en forudsætning for at understøtte vores arbejde. 


Det gør vi bl.a. gennem: 


Fremtidsanalyser


Vi hjælper med at skabe viden om eksisterende og kommende teknologier (fx AI, bioteknologi mv.). Vi identificerer nye tendenser inden for organisation og ledelse samt udviklingen i forventninger og efterspørgsel fra patienter, pårørende og medarbejdere. 


Analyse af strategiske mulighedsrum


Vi bruger analyserne af de strategiske mulighedsrum til at skabe et oplyst grundlag for valg og prioriteringer samt afklaring af mulighedsrum og udviklingsbehov. Vi udfordrer samtidig forforståelser og kulturelt betingede traditioner samt eksisterende strukturer i organisationen.

Forandring med sundhedseffekt


I Implement specialiserer vi os i at understøtte forandring på tværs af sektorer og i hele sundhedsorganisationer. Vi ser implementeringen af ny praksis og realiseringen af målsætninger og gevinster som kronen på værket af alle vores løsninger. 


Vi ser mange nødvendige omstillinger af og i sundhedsvæsenet, heriblandt:

  • Medarbejderinddragelse og ansvarliggørelse med fokus på øget kvalitet og effektivitet, fx nye måder at lave vagtplanlægning på.
  • Hurtigt at realisere gevinsterne og tage ny teknologi i brug, hvor der særligt er fokus på afvikling af gammel praksis og hurtig afhjælpning af udfordringer.
  • Mere dataunderstøttet praksis og beslutninger taget med fokus på praksisanvendelse og reelle handlemuligheder.
  • Omstilling af praksis.

Enhver implementering fejler, hvis vi ikke inddrager medarbejdere, patienter og pårørende samt samarbejdspartnere i designet og udviklingen af vores løsninger. Derfor tilrettelægger og faciliterer vi bruger- og patientinddragelse i design og implementering. Vi etablerer fokuseret og accepteret styring og opfølgningspraksis og understøtter på den måde ledelse, fremdrift og gevinstrealisering i projektet.

Vi skal finde på nye måder at gøre tingene på


Når I realiserer jeres strategi, er der særligt tre områder, I skal udvikle og aktivere:

  1. Nye samarbejdsformer bliver endnu mere essentielle i fremtidens sundhedssektor, og samarbejdet mellem kommuner, regioner og det private skal styrkes. Vi bistår med etablering og drift af OPI-partnerskaber og -projekter, ligesom vi støtter øget tværfagligt samarbejde mellem almen praksis, somatik, psykiatri, frivillige foreninger mv.
  2. Anvendelsen af medarbejdertiden skal optimeres, og vi skal turde spørge, hvilke opgaver vi kan flytte, og hvilke der helt skal ophøre. Vi understøtter afbureaukratisering af organisationer og udvikling af effektive digitale løsninger. Vores fokus er på den samlede værdiskabelse i sundhedssystemet.
  3. Styringsmæssig understøttelse af mere integrerede forløb skal sikre øget lighed i sundhed. Vi skal turde differentiere behandlingen, og i stedet har vores projekter fokus på lige adgang til ydelserne.

Vi udvikler løsninger, så flere kan være patient i eget hjem, og så forløbene bliver mere skræddersyede. Vi understøtter derudover opbygningen af fælles ledelsesformer.

Læs mere om, hvordan vi har hjulpet andre kunder0 3

Interesseret i at høre mere?
0
5

Ræk ud til vores eksperter inden for healthcare: