Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Sundhedsvæsenet kalder på radikale forandringer

Best practice er ikke længere godt nok 


Sundhedsvæsenet i sin nuværende form er udfordret. Stadig flere borgere og patienter med kroniske sygdomme har brug for pleje og behandling, hvilket indirekte skal finansieres af en arbejdsstyrke, der i bedste fald vil bibeholde samme størrelse som i dag. I værste fald mindskes væsentligt. 


Samtidig ser vi et sundhedsvæsen, der tegner for en betydelig del af den globale CO2-udledning, alt imens et stigende antal patienters tilstand er forårsaget eller forværret af luftforurening. 


Vi skal finde nye måder at løse opgaverne i sundhedsvæsenet på for at sikre dens effektivitet og bæredygtighed, og ambitionsniveauet skal være højt. 


Kun ved at gå forrest kan vi forme en fremtid med et mere holdbart og robust sundhedsvæsen.

Vi kan hjælpe jer indenfor flere niveauer

Veje til værdi – fastlæg jeres vision, og formulér jeres strategi


Vi ser muligheder for at reducere presset på sundhedsvæsenet, både på kort og på længere sigt. Mulighederne kunne fx være nye måder at fordele og løse opgaverne på, nye teknologiske muligheder og nye måder at levere nære sundhedsindsatser på. Muligheder, der kan skabe et mere moderne og effektivt sundhedsvæsen til gavn for alle patienter og borgere. 


Vi skal etablere et grundlag for at fastlægge vision og formulere de nødvendige strategier, hvis vi skal komme i mål med at realisere mulighederne for at reducere presset på sundhedsvæsenet. Hos Implement er vi særligt opmærksomme på kompleksiteten og forstår den som en forudsætning for at understøtte vores arbejde. 


Det gør vi bl.a. gennem: 


Fremtidsanalyser


Vi hjælper med at skabe viden om eksisterende og kommende teknologier (fx AI, bioteknologi mv.). Vi identificerer nye tendenser inden for organisation og ledelse samt udviklingen i forventninger og efterspørgsel fra patienter, pårørende og medarbejdere. 


Analyse af strategiske mulighedsrum


Vi bruger analyserne af de strategiske mulighedsrum til at skabe et oplyst grundlag for valg og prioriteringer samt afklaring af mulighedsrum og udviklingsbehov. Vi udfordrer samtidig forforståelser og kulturelt betingede traditioner samt eksisterende strukturer i organisationen.

Forandring med sundhedseffekt


I Implement specialiserer vi os i at understøtte forandring på tværs af sektorer og i hele sundhedsorganisationer. Vi ser implementeringen af ny praksis og realiseringen af målsætninger og gevinster som kronen på værket af alle vores løsninger. 


Vi ser mange nødvendige omstillinger af og i sundhedsvæsenet, heriblandt:

  • Medarbejderinddragelse og ansvarliggørelse med fokus på øget kvalitet og effektivitet, fx nye måder at lave vagtplanlægning på.
  • Hurtigt at realisere gevinsterne og tage ny teknologi i brug, hvor der særligt er fokus på afvikling af gammel praksis og hurtig afhjælpning af udfordringer.
  • Mere dataunderstøttet praksis og beslutninger taget med fokus på praksisanvendelse og reelle handlemuligheder.
  • Omstilling af praksis.

Enhver implementering fejler, hvis vi ikke inddrager medarbejdere, patienter og pårørende samt samarbejdspartnere i designet og udviklingen af vores løsninger. Derfor tilrettelægger og faciliterer vi bruger- og patientinddragelse i design og implementering. Vi etablerer fokuseret og accepteret styring og opfølgningspraksis og understøtter på den måde ledelse, fremdrift og gevinstrealisering i projektet.

Vi skal finde på nye måder at gøre tingene på


Når I realiserer jeres strategi, er der særligt tre områder, I skal udvikle og aktivere:

  1. Nye samarbejdsformer bliver endnu mere essentielle i fremtidens sundhedssektor, og samarbejdet mellem kommuner, regioner og det private skal styrkes. Vi bistår med etablering og drift af OPI-partnerskaber og -projekter, ligesom vi støtter øget tværfagligt samarbejde mellem almen praksis, somatik, psykiatri, frivillige foreninger mv.
  2. Anvendelsen af medarbejdertiden skal optimeres, og vi skal turde spørge, hvilke opgaver vi kan flytte, og hvilke der helt skal ophøre. Vi understøtter afbureaukratisering af organisationer og udvikling af effektive digitale løsninger. Vores fokus er på den samlede værdiskabelse i sundhedssystemet.
  3. Styringsmæssig understøttelse af mere integrerede forløb skal sikre øget lighed i sundhed. Vi skal turde differentiere behandlingen, og i stedet har vores projekter fokus på lige adgang til ydelserne.

Vi udvikler løsninger, så flere kan være patient i eget hjem, og så forløbene bliver mere skræddersyede. Vi understøtter derudover opbygningen af fælles ledelsesformer.

Vi rådgiver i at finde oplagte bæredygtighedstiltag, der ikke nødvendigvis behøver være raketvidenskab, men som giver mening i en kompleks klinisk virkelighed på sygehusene.


Lad os sammen finde de lavthængende CO2-besparende initiativer på sygehusene


Danske Regioners ambition er, at regionerne i 2035 har reduceret hospitalernes CO2-udledning med 50% (sammenlignet med 2022-niveauet). Det er en ambitiøs målsætning, der stiller høje krav til alle danske hospitaler.


Den mest oplagte måde at reducere CO2-udledningerne er ved at nedbringe unødvendig klinisk aktivitet – men det er en udfordrende vej.


I vores optik behøver I ikke at starte med de mest komplekse reduktioner. Der ligger nemlig store CO2-besparelser i at kigge på såkaldte ”lavthængende” frugter. Dette kan fx være at stoppe med at bruge plastikglas til pilleudlevering, nedbringe brugen af plastikhandsker eller at reducere madspild ved kun at udlevere mad på bestilling.


Engagering af medarbejderne i relevant, effektiv og hurtig reduktion af forbrug til gavn for klima og økonomi


Vi vejleder jer i at finde de mest naturlige udgangspunkter for CO2-besparelser på netop jeres hospital, fx ved at fokusere på ikke-kliniske forbrugsvarer (forbrugsvarer, der ikke er en del af en behandling), hvor forbruget i større eller mindre grad kan påvirkes af personalet.


I kan fx fokusere på at nedbringe brugen af plastikhandsker. Handskerne har et CO2-aftryk, der er tre gange deres egen vægt. De er typisk den mest købte forbrugsartikel på et hospital og bliver brugt af de fleste arbejdsgrupper på de fleste afdelinger. De er helt nødvendige på et hospital, men vi ser samtidig, at der kan være et unødvendigt højt forbrug af handsker. Et overforbrug, som personalet faktisk ofte er bevidste om. De mangler bare de nødvendige værktøjer til at ændre vaner. 


Vi kan fx guide jer i, hvordan I involverer jeres personale, så I sammen kan definere ”unødvendig brug” og implementere processer, der kan reducere overforbruget. Et sådant initiativ er en gevinst for både hospitalets økonomi, de kliniske arbejdsgange og for klimaet som helhed. 


Et katalog med lavthængende frugter/simple CO2-besparende initiativer


Vi har udarbejdet et katalog med simple men oplagte CO2-besparende initiativer på danske hospitaler. 


Ræk ud, hvis I vil have tilsendt kataloget, eller hvis I vil vide mere om vores tilgang til at hjælpe danske hospitaler med CO2-besparende initiativer.

Læs mere om, hvordan vi har hjulpet andre kunder0 4

Interesseret i at høre mere?
0
5

Ræk ud til vores eksperter inden for healthcare: