Case

Sikring af et mere robust sundhedsvæsen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Implement Consulting Group
Published

25 August 2023

Krisen er her nu – og den ser kun ud til at blive større

Vi står med et sundhedsvæsen i en af de største kriser i mange år. Stadig flere borgere og patienter med kroniske sygdomme har brug for pleje og behandling af en arbejdsstyrke, der i bedste fald er af samme størrelse som i dag og i værste fald bliver mindsket væsentligt. Konsekvenserne er stigende ventelister, dårligt arbejdsmiljø og negative patientoplevelser. Vi skal derfor finde nye måder at løse den samlede sundhedsopgave, som kræver mindre intensitet i arbejdskraft, end det er tilfældet i dag.

Vi ser heldigvis tegn på, at der både på kort og længere sigt er muligheder for at omlægge og afhjælpe noget af det pres, som sundhedsvæsenet er udsat for. Løsningerne finder vi i nye måder at fordele og løse opgaverne på, nye teknologiske muligheder og nye måder at arbejde med nære og hjemmebaserede sundhedsindsatser på. Hvis vi kombinerer løsningerne med en bred samfundsmæssig drøftelse af, hvordan vi bedst prioriterer og anvender sundhedsvæsenets ressourcer, vil det sandsynligvis levere store reduktioner i behovet for arbejdskraft og samtidig skabe et mere moderne og effektivt sundhedsvæsen til gavn for alle patienter og borgere.Implement hjælper Robusthedskommissionen 

Sundhedsvæsenet er udfordret, og derfor blev en kommission for robusthed i Sundhedsvæsenet nedsat i sundhedsreformen 2022. Kommissionen har til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan man kan sikre et mere robust sundhedsvæsen i Danmark, både inden for somatikken og psykiatrien.

Som led i Robusthedskommissionens arbejde har Indenrigs- og Sundhedsministeriet bedt Implement om hjælp til at kortlægge og beskrive kompetencemanglen i sundhedsvæsenet i dag og fremadrettet. Vi blev desuden bedt om at komme med et bud på, hvordan man på sigt skaber et mere robust sundhedsvæsen, og hvilke barrierer der kan spærre for denne udvikling.

Udvikling i antallet af +80-årige i Danmark

For at skabe et kvalificeret grundlag for at kortlægge kompetencemanglen samt udviklingsperspektiverne i sundhedsvæsenet gennemførte vi en lang række interviews med videnspersoner og ledelser i sundhedsvæsenet i både primær- og sekundærsektoren. Vi supplerede dette analysearbejde med analyser af store mængder sundhedsdata og -litteratur.

Et mere robust sundhedsvæsen kræver en samlet indsats på flere områder


På baggrund af vores analyse identificerede vi fem overordnede udviklingsperspektiver, der kan bidrage til at skabe et mere robust sundhedsvæsen på både kortere og længere sigt. 

 • Fler- og tværfaglig organisering af opgaveløsningen
  Ved at bruge flere fagligheder i den samlede opgaveløsning kan vi aflaste særligt plejepersonalet, hvor der er størst mangel på.

 • Udnyttelse af teknologiske muligheder
  Med en missionsdrevet tilgang til teknologiimplementering kan vi sikre, at der satses mere entydigt på teknologier med størst arbejdskraftsbesparende potentiale.

 • Rette opgaver på rette specialiseringsniveau
  Vi bør styrke og udvikle de almene sundhedstilbud, så sundhedsvæsenet kommer til at kunne løfte en langt større del af behandlingen uden for sygehusene.

 • Overbehandling, behandlingsniveau og prioritering
  Der skal foretages et genbesøg af de systemer, som er med til at skabe aktivitet, men som ingen eller decideret negativ sundhedsmæssig værdi har for patienterne.

 • Lokal organisering og incitamenter
  Vi skal finde nye veje til at skabe det gode arbejdsmiljø.

I vores fulde rapport til Robusthedskommissionen har vi uddybet hvert udviklingsperspektiv med baggrund, rationale, potentiale og barrierer for at give kommissionen et kvalificeret grundlag at vurdere de fem udviklingsperspektiver ud fra.