Case Study

Indenrigs- og SundhedsministerietKortlægning af vagtlægeordningen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
og Implement Consulting Group
Vil du vide mere?

Regionale forskelle inden for vagtlægeordningerne

Indenrigs- og Sundhedsministeriet bad Implement om at udføre en kortlægning af vagtlægeordningen for at få et overblik over, hvordan regionerne organiserer sig. 

I Danmark er der store forskelle på, hvordan regionerne organiserer og strukturerer vagtlægeordningerne. I nogle regioner står såvel læger, sygeplejersker som paramedicinere for at varetage vagtforpligtelsen, imens det i andre regioner kun er alment praktiserende læger, der varetager opgaven. Samtidig er regionernes brug af udstyr, teknologiske systemer og støtte også varierende på tværs af landet. 

Flere regioner har fundet nye måder at opretholde vagtforpligtelsen på, ligesom der er store forskelle i arbejdsforholdene i vagtlægeordningerne, herunder arbejdssted (fysisk fremmøde eller hjemmefra), aftalestrukturer, lønrammer, vagtstruktur mv.

Kortlægningen skulle således se på de regionale danske forskelle i vagtlægeordningerne. Vi kortlagde også, hvordan Sverige og Finland organiserer deres vagtlægeordninger for at indsamle inspiration til løsninger på vagtlægeordningerne fremadrettet.

Bemandingsudfordringer og mangel på arbejdskraft

Implements kortlægning skete i forlængelse af sundhedsreformen ”Gør Danmark sundere”. Reformen stiller en række krav til blandt andet styrket lægedækning og potentialet for at frigøre lægetid og fremme rekrutteringen til almen praksis, hvilket taler ind i en almen problematik for vagtlægeordningen, hvor der generelt er mangel på arbejdskraft. 

Kortlægningen af regionernes akutte vagtlægeordninger var således første skridt på vejen til at forstå, hvad vilkårene er for alment praktiserende læger, og blev et vigtigt element i den videre politiske proces og beslutningstagen om udviklingen af vagtlægeordningen.

 

Kortlægning baseret på omfattende kvantitativt og kvalitativt datagrundlag

Som en del af vores kortlægning indsamlede vi viden og data til efterfølgende databearbejdelse og datamodellering i samarbejde med regionernes og PLO’s dataansvarlige.

Vi gennemgik en omfattende mængde litteratur, der bestod af materialer, rapporter og beskrivelser af vagtlægeordningernes organisering. Derudover gennemførte vi en lang række interviews med 20+ respondenter fra regionerne og PLO og tog på observationsbesøg hos regionale visitationsenheder og medbesøg på den udkørende vagt i vagtlægeordningen.

På denne baggrund skabte vi et overblik over organisering, struktur, aftaler mv. for alle regionerne. Overblikket blev udarbejdet og konsolideret i efterfølgende valideringsrunder med regionale ansvarspersoner med henblik på at sikre kvaliteten af rapportens indhold.

Syv kerneområder for organisering af vagtlægeordningerne

I vores kortlægning af vagtlægeordningerne i Danmark identificerede vi syv hovedområder med betydelige tværregionale forskelle:

 • Moderniseringsprocessen
  Der er en omfattende moderniseringsproces af vagtlægeordningerne i gang, særligt grundet udfordringer med rekruttering af alment praktiserende læger.
 • Organiseringen
  Der er to overordnede modeller for vagtlægeordningen: En PLO-baseret, decentral model, som drives af PLO i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, og den regionale driftsmodel, hvor Region Hovedstaden og Region Sjælland driver vagtlægeordningerne selv. Det betyder, at regionerne har ansvaret for medarbejdere, kvalitet og drift. 
 • Hovedopgaverne
  Fælles for regionernes vagtlægeordninger er, at de omfatter tre hovedopgaver: Visitation, sygebesøg og konsultation.
 • Aktiviteten
  Aktiviteten på tværs af opgaverne varierer på tværs af regionerne. Overordnet set konkluderes det, at vagtlægeordningens aktivitet primært er på den visiterende del, hvor omkring 50% af opkaldene afsluttes over telefonen.
 • Fagfordelingen
  I Region Hovedstaden og Region Sjælland er sygeplejersker en del af den visiterende funktion, mens det i de PLO-drevne regioner er alment praktiserende læger, som varetager visitationsopgaven.
 • Kvalitetsudviklingen
  Tilrettelæggelsen af arbejdet med kvalitetsudvikling varierer på tværs af regionerne. I de PLO-baserede vagtlægeordninger har de regionale PLO-organisationer ansvaret for bemandingen af vagtlægeordningen. Lægerne er ikke ansatte og dermed ikke underlagt en ledelsesmæssig struktur. Region Hovedstaden og Region Sjælland varetager selv kvalitetsudviklingsarbejdet, som er målrettet vagtlægeordningen.
 • Teknologien
  Digitale løsninger er i dag en central og integreret del af arbejdsgangene i vagtlægeordningerne – dog i forskellig grad fra region til region. Det gælder både for de digitale løsninger, som borgerne møder, og dem, som de sundhedsprofessionelle og administrative medarbejdere benytter i det daglige arbejde for at sikre, at vagtlægeordningen fungerer – fra telefoni- og journalsystemer til vagtplanlægning.