Article

Entreprenörskap för alla

– 10 rekommendationer för ett demokratiserat entreprenörskap i Sverige
This article was originally co-authored by
Published

26 March 2024

Små och medelstora företag (SME:er) är nyckeln för att stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft. Idag står SME:er för cirka 50 procent av Sveriges BNP och utgör 99,9 procent av företagen i Sverige (2022). SME:er genererar också två tredjedelar av arbetstillfällena inom den privata sektorn. Att dessa företag har tillgång till stöd, resurser och andra verktyg som krävs för tillväxt är en nyckelfaktor för att Sveriges ekonomi ska kunna växa och konkurrenskraft stärkas. Det bidrar i förlängningen till ett mer konkurrenskraftigt näringsliv som stärker Sveriges roll som exportnation.


Idag upplever dock många av de som driver SME:er hinder på grund av demografiska faktorer såsom bakgrund, kön och hemvist, vilka både gör det svårare att ta steget att starta företag, samt att driva och skala upp verksamheten. Kvinnor är generellt underrepresenterade bland entreprenörer och Sverige är ett av de länder i EU med lägst andel företagande kvinnor. Endast drygt en fjärdedel av Sveriges företagare är kvinnor. Av Sveriges riskkapital är det enbart en halv procent som investeras i kvinnoledda företag.


Genom att skapa mer jämlika förutsättningar för företagande och entreprenörskap kan fler bidra till ekonomisk tillväxt och till att stärka den svenska export- och konkurrenskraften. Det gynnar även individens ekonomiska självständighet. Att starta och driva företag kan både öka den ekonomiska egenmakten och stärka självförtroendet. Många som startar företag gör det för att förverkliga en idé eller skapa en mer självständig situation. De drivkrafterna i kombination med de oförverkligade idéerna som finns hos möjliga entreprenörer utgör en stor outnyttjad potential. Därför bör hinder för ett ojämlikt entreprenörskap identifieras och undanröjas.


Offentliga aktörer, näringslivet och politiken kan möjliggöra ett demokratiserat entreprenörskap

För att uppmuntra fler potentiella entreprenörer att ta steget till att starta bolag, och att få fler att skala upp befintliga verksamheter är det nödvändigt att beslutsfattare säkerställer att insatser kopplat till handel, företagande och export hänger samman med en stark jämställdhetspolitik. Utöver det behövs en kombination av engagemang från näringslivet, inklusive stöd från investerare, förutsägbarhet med tydliga spelregler från beslutsfattare, och marknadskompletterande insatser från offentliga aktörer. Genom att förbättra förhållandena och villkoren för SME:er, med ett särskilt fokus på att främja kvinnors företagande, kan vi möjliggöra för fler entreprenörer att bidra till ekonomisk tillväxt och därigenom stärka Sveriges export och konkurrenskraft.


I Sverige finns en unik möjlighet att leda vägen mot ett mer jämställt entreprenörskap. Genom rätt stöd och initiativ till alla entreprenörer, oberoende bakgrund, kan Sverige främja framväxten av nya företag, stärka sin internationella ställning och skapa fler meningsfulla jobb.

Hela rapporten

Denna rapport, som är framtagen på uppdrag av Amazon, identifierar ett antal utmaningar och barriärer för ett mer jämställt entreprenörskap och företagande, samt ger konkreta förslag på hur förutsättningarna för ett företagsklimat för alla kan stärkas. Studien undersöker den digitala ekonomins roll och hur den kan möjliggöra ett mer jämlikt entreprenörskap där fler startar företag, oavsett bakgrund eller demografiska faktorer. Studien undersöker även hur digitala verktyg påverkar förutsättningar för handel, export och företagande.


Ladda ner rapporten här