Change with Impact

Demografisk udvikling i kommunerne

Kvalificer det strategiske beslutningsgrundlag

Få klarhed over, hvad befolkningsudviklingen betyder for kommunens økonomi, og klæd din kommunalbestyrelse på til at træffe de strategiske beslutninger, der håndterer fremtidens udfordringer.

Demografisk udvikling i kommunerne

Den demografiske udvikling påvirker på afgørende vis kommunens indtægter og udgifter. Flere børnefamilier, en ændret uddannelsesprofil, færre erhvervsaktive borgere eller mange nye arbejdspladser er alle scenarier, der kan få stor betydning for jeres økonomiske og politiske råderum mange år frem i tiden.

Fra udfordringer til løsningsforslag

Implements konsekvensmodel er et værktøj til at fremskrive de økonomiske effekter af demografien på tværs af kommunens forvaltningsområder med særligt fokus på, hvordan udgifter på et område potentielt påvirker resten af kommunens økonomi. Med resultaterne fra konsekvensmodellen får I et solidt grundlag for at drøfte og beslutte, hvordan I vil adressere de udfordringer og muligheder, der kommer til syne – også længere ude i fremtiden end den almindelige budgetperiode.

Konsekvensmodellen kan anvendes til at understøtte den strategiske dialog om de udfordringer, kommunen står over for. Ud fra de beregnede konsekvenser ved vækst eller tilpasningstiltag får I tegnet et billede af kommunens løsningsrum og får dermed kvalificeret beslutningsgrundlaget. Arbejdet med at definere løsninger tilrettelægges således, at medarbejdere og ledere kan inddrages aktivt og dermed fra begyndelsen tage ejerskab for løsningerne.

Den demografiske udvikling forbindes ofte med øgede udgifter. Men måske har kommunen et uventet råderum i vente.

Fremskrininger i den demografiske udvikling for danmarks kommuner

Fra scenarier til handling

Når konsekvenser af enkelte løsningselementer er tydeliggjort, opstilles en række sammenhængene scenarier, der tager højde for de dynamiske effekter ved de enkelte elementer. Konkret betyder det, at modellen tager højde for, hvordan tiltag på social og sundhedsområdet potentielt påvirker beskæftigelsesområdet. Hermed skabes ét samlet billede af kommunens økonomi ved et givent scenarie. På samme måde kobler konsekvensmodellen resultatet af en tilpasning med beregninger af effekten på indkomsterne, så der tages højde for eventuelle ændringer i udligning eller skatteprovenu. Med scenarieberegningerne ved hånden kan kommunalbestyrelsen diskutere de samlede konsekvenser ved forskellige tiltag og bedømme, om de tiltag er tilstrækkelige til at løse fremtidens økonomiske udfordringer.

Troels Møller Grosen
Troels Møller Grosen
+45 3085 8016
Tor Nonnegaard-Pedersen
Tor Nonnegaard-Pedersen
+45 2338 0077

Featured clients

Business case culture at Copenhagen Citizen Service
Development of business case culture
Copenhagen Citizen Service is spearheading a large number of digitisation projects in the City of Copenhagen, where there is a demand for more efficient work procedures. In cooperation with Copenhagen Citizen Service, Implement designed a training programme where we worked with the method on actual cases, thus anchoring and ensuring ownership of the method in Copenhagen Citizen Service.